Skakistis's Weblog

ματιές στο «μεγάλο παιχνίδι»

Οι υπάλληλοι της κομισιόν που κυβερνούν τον τόπο

leave a comment »

(ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ “Π” ΣΤΙΣ 27-10-11)

1 ΣΧΟΛΙΟ


Ιδού οι δεσμοφύλακες

Καθώς το επόμενο μακρύ -όπως προβλέπεται – διάστη­μα οι αποφάσεις του ελληνι­κού κράτους που αφορούν τη ζωή μας και τη ζωή των παιδιών μας δεν θα λαμβάνονται από την εκλεγμένη κυβέρνηση της χώρας, αλλά από τον Μηχανισμό Εποπτείας, είναι χρήσι­μο να γνωρίσουμε τα γρανάζια του. Δηλαδή τα καταρτισμένα και έμπει­ρα στελέχη της Κομισιόν που ήδη τον στελεχώνουν.

Σ’ αυτούς τους υπαλλήλους της Κομισιόν η κυβέρνηση Παπανδρέ­ου εκχώρησε την κυριαρχία που της εμπιστεύτηκε με την ψήφο του ο ελ­ληνικός λαός.

Σε μια προσπάθεια για να… γνω­ριστούμε καλύτερα με τους νέους κυβερνήτες μας, το «Π» ρίχνει μια πρώτη ματιά στους υπαλλήλους που έχουν επιλεγεί για να οικοδομήσουν τον νέο κρατικό μηχανισμό που η κυ­βέρνηση, κατόπιν οδηγιών των πι­στωτών, φρόντισε να διαλύσει.

Παρουσιάζουμε λοιπόν το πρώτο κλιμάκιο της Εποπτείας που ήδη ερ­γάζεται και εγκαθίσταται στην Αθή­να υπό την ηγεσία του «αντιβασιλέα» Χορστ Ράιχενμπαχ. Το εν λόγω κλιμάκιο αποτελείται από 11 υψη­λούς αξιωματούχους, οι οποίοι θα αναλάβουν συγκεκριμένους τομείς (υπουργεία) της ελληνικής διοίκη­σης.

Το «Π» παρουσιάζει σήμερα συνο­πτικά βιογραφικά και φωτογραφίες των εν λόγω – κατ’ ουσίαν – υπουρ­γών, καθώς και τα ονόματα των άμε­σων συνεργατών τους. Το κλιμάκιο αυτό, θα πρέπει να υπογραμμίσου­με, πρόκειται σύντομα να εμπλουτι­στεί με ακόμη 80 άτομα, τα οποία θα εγκατασταθούν στην Αθήνα. Το σύ­στημα της Εποπτείας θα συμπληρω­θεί σύντομα με περισσότερους από 100 ανθρώπους, οι οποίοι θα έχουν την έδρα τους στις Βρυξέλλες.

Jorgen Holmquist: Σουηδός, γεννημένος το 1947, με θητείες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, Αγορών και Υπηρεσι­ών, Αλιείας – Ναυτιλίας – Γεωργίας.

Πριν από την ένταξή του στην Ευ­ρωπαϊκή Επιτροπή εργάστηκε για τη σουηδική κυβέρνηση στο υπουργείο Οικονομικών και ειδικότερα στον το­μέα προϋπολογισμού του Δημοσίου (2003-2007).

David Wright: Γεννήθη­κε στην Αγγλία το 19 51, σπούδασε στην Οξφόρ­δη και ανακατεύεται με την Κομισιόν από το 1977. Έχει ασχοληθεί με τα στατιστι­κά (Εurostat 1977-1982), την ενέρ­γεια (1982-87), τη βιομηχανία και τις διεθνείς αγορές (1987-89). Σύμβουλος του Ντελόρ (1989-1992) και του Ζακ Σαντέρ (1995-1999).

Έκτοτε ανέλαβε οικονομικές διευ­θύνσεις της Κομισιόν, από τις οποίες αποχώρησε για ένα μικρό διάστημα προκειμένου να οικοδομήσει την ακαδημαϊκή του καριέρα (Οξφόρ­δη). Το 2009, σύμφωνα με ένα σχετι­κό κατάλογο που καταρτίζουν οι «Financial Times», ο Wright ήταν μέσα στους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύ­τερη επιρροή στην ευρωπαϊκή τρα­πεζική βιομηχανία.

Niall Bohan: Σπουδές περί των οικονομικών  στο Trinity College του  Δουβλίνου και στο College of Europe του Μπριτζ. Εργάστηκε ως βοηθός καθη­γητής στο College of Europe και ως ερευνητής στο Κέντρο Ευρωπαϊκών Πολιτικών Σπουδών. Εργάζεται στην Κομισιόν από το 1994 σε οικονομι­κές διευθύνσεις.

Giulia Del Brenna: Ιτα­λίδα, γεννημένη το 1970, με σπουδές στην πολιτική επιστήμη και τις ευρωπαϊκές υποθέ­σεις. Στην Κομισιόν εργάζεται από το 1996 σε θέσεις που έχουν να κάνουν με τη γεωργία, τη βιομηχανία τροφί­μων, τη βιοτεχνολογία.

Georgette Lalis: Ελληνί­δα, με θητεία στην Ευ­ρωπαϊκή Επιτροπή από το 1981 σε σημαντικές διευθύνσεις (βιομηχα­νία και επιχειρήσεις). Το διάστημα 2001-2004 έλαβε άδεια άνευ απο­δοχών από την Κομισιόν προκειμέ­νου να αναλάβει διευθύνουσα σύμ­βουλος του Ελληνικού Κτηματολογί­ου.

Alain Scriban: Γάλλος γε­ωπόνος, ξεκίνησε την καριέρα του στο γαλλικό υπουργείο Γεωργίας, όπου παρέμει­νε για δέκα χρόνια.

Το 1981 ήταν υπεύθυνος για τις μεταρρυθμίσεις στην ευρωπαϊ­κή αγροτική πολιτική και αμέσως μετά συμμετείχε ενεργά στις διαπραγματεύ­σεις με την Ισπανία και την Πορτογαλία για τη διεύρυνση της Ε.Ε.

Έκτοτε έχει αναλάβει σημαντικές θέ­σεις που έχουν να κάνουν με τη φορο­λογία, τη διαμόρφωση πολιτικών σχετι­κά με την κατανάλωση και την αντιμε­τώπιση της απάτης. Από το 2001 μέχρι το 2005 ηγήθηκε επιτροπής που ασχο­λήθηκε με τη διοικητική μεταρρύθμι­ση, την αντιμετώπιση της γραφειοκρα­τίας κ.λπ.

Νικηφόρος Σιβένας: Στην Κομισιόν από το 1982, έχει διατελέσει διευθυντής Διεθνών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας από το 2008. Η εξειδίκευσή του είναι στις πολυμε­ρείς διαπραγματεύσεις της Ε.Ε. με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, τον FAO, τον ΟΟΣΑ.

Μαρία   Βελέντζα:   Είναι ι επικεφαλής της ομάδας Γ για τη χρηματαγορά. Εργάζεται   στην Κομισιόν από το 1991 ως νομικός σύμβουλος σε διάφορους τομείς, όπως η πολιτική για τις επιχειρήσεις (με έμ­φαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις), για την ελεύθερη εγκατάσταση και κυκλοφορία των επαγγελματιών και των υπηρεσιών, για τις τραπεζικές συ­ναλλαγές, το ασφαλιστικό σύστημα.

Είναι απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών και σπούδασε Νομι­κά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συνέχισε τiς μετα-πανεπιστημιακές σπουδές (DEA en Droit Communautaire) στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο στο Παρίσι, Sorbonne (Paris II). Έχει την ιδιότη­τα του δικηγόρου στην Ελλάδα από το 1990. Μιλάει ελληνικά, γερμανι­κά, γαλλικά, αγγλικά και ισπανικά και καταλαβαίνει ιταλικά και πορτο­γαλικά.

Dr Peter M. Wagner: Γερμανός, γεννημένος το 1961, με σπουδές στα Πανεπιστήμια Φρά­ιμπουργκ και Μάιντς (Γερμανία) και Βιέννη (Αυστρία). Κα­τέχει διδακτορικά στις πολιτικές επι­στήμες, την ιστορία και την ψυχολο­γία από το Πανεπιστήμιο του Φράι­μπουργκ. Ασχολήθηκε με τη δημοσι­ογραφία κάνοντας την εκπαίδευσή του στο Ισραήλ.

Το 1999 και ύστερα από ανοικτό διαγωνισμό εντάχθηκε στην Κομισι­όν. Τον Μάιο του 2005 διορίστηκε προϊστάμενος της διοικητικής μο­νάδας στη Γενική Διεύθυνση Επιχει­ρήσεων και Βιομηχανίας, όπου ήταν υπεύθυνος για τις σχέσεις με τα κρά­τη – μέλη και το Συμβούλιο, το κοινο­τικό πρόγραμμα της Λισσαβώνας και την ανταγωνιστικότητα.

Τον Σεπτέμβριο του 2010 έγινε προϊστάμενος της διοικητικής μονά­δας που είναι επιφορτισμένη με την άμυνα, την αεροναυπηγική και τις ναυτιλιακές βιομηχανίες, καθώς και τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτρο­πής με την Ευρωπαϊκή Αμυντική.

Baccro Vincenzo: Ιταλός νομικός, εξειδικευμένος σε θέματα ανταγωνι­σμού. Πριν από την ένταξή του στην Κομισιόν (1998) υπήρξε στέλεχος της Ιταλικής Κεντρικής Τράπεζας.

Joaquim Lloveras: Ισπανός με εξαι­ρετικές επιδόσεις στην προώθηση προ­γραμμάτων για την αναμόρφωση της Σερβίας μετά το 2000, προκειμένου η χώρα να αποκτήσει «συμβατότητα» με την Ε.Ε. και να ενταχθεί στην Ένωση.

Οι παραπάνω πλαισιώνονται από μια σειρά υπαλλήλους με ελεγκτικές κυρίως αρμοδιότητες, οι οποίοι έχουν ξαμοληθεί στα υπουργεία: C. Wendling, S. Weinzierl, Α. Vandeputte, Ι. Van Beneden, D. Tyrrall, Ρ. Seppala, C. Riguelle, K. Prawdzik, Σ. Πασχαλίδου, E. Παγκανέλλη, J. Moraitis, E. Magou, J. Loach, Κ. Lambert, Δ. Κυριακού, M. Κουριδάκη, Γ. Κολίβας, A. Καλούδη, I. Χατζηγιάννης, C. Berthaud, F. Amodeo, K. Κυριαζή, J. Bastian.

Advertisement

Written by skakistis

4 Νοεμβρίου, 2011 στις 8:06 μμ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: